Karagana Pendula C20 (180cm štambas)

Raganė Viola C2
17 gegužės, 2021
Katalpa C18 (100cm štambas)
28 gegužės, 2021

Caragana arborescens Pendula

vazonas C20, 180 cm štambas